Tin Mới ở Đồng Tâm Mỹ Đức: Thằng nào Thẩm Quyền Cao Nhất ra đây đối chất với tao đất này là đất nào?

Tin Mới ở Đồng Tâm Mỹ Đức: Thằng nào Thẩm Quyền Cao Nhất ra đây đối chất với tao đất này là đất nào?
Loading...

Tin Mới ở Đồng Tâm Mỹ Đức: Thằng nào Thẩm Quyền Cao Nhất ra đây đối chất với tao đất này là đất nào? - Thời lượng: 00:19:26

Like, Subscribe & Share: https://goo.gl/ZGraEK

Tin Mới ở Đồng Tâm Mỹ Đức: Thằng nào Thẩm Quyền Cao Nhất ra đây đối chất với tao đất này là đất nào?

DÂN THÁCH ĐỐ CÁN BỘ ĐỒNG TÂM MỸ ĐỨC.

"Thằng nào có đủ thẩm quyền cao nhất ra đây đối chất với tao, Thằng nào ra đây, yêu cầu để giải thích cho mà xem, xem đất này là đất nào? Tao nói cho mà nghe đất này là đất gì và ai đang quản lý? Không có thằng nào dám lòi mặt ra đối chất với tao.
Chứng tỏ là bọn ăn cướp chứ gọi là gì nữa"?

Tin Mới ở Đồng Tâm Mỹ Đức: Thằng nào Thẩm Quyền Cao Nhất ra đây đối chất với tao đất này là đất nào?

Tin Mới ở Đồng Tâm Mỹ Đức: Thằng nào Thẩm Quyền Cao Nhất ra đây đối chất với tao đất này là đất nào?