Bão số 16 vừa qua, tuần tới lại có bão, hướng đi của bão mới ngày 1/1/2018

Bão số 16 vừa qua, tuần tới lại có bão, hướng đi của bão mới ngày 1/1/2018
Loading...

Bão số 16 vừa qua, tuần tới lại có bão, hướng đi của bão mới ngày 1/1/2018 - Thời lượng: 00:02:36

Tuần tới lại có bão, hướng đi mới nhất của bão số 1, ngày 01/01/2018

Bão số 16 vừa qua, tuần tới lại có bão, hướng đi của bão mới ngày 1/1/2018

Bão số 16 vừa qua, tuần tới lại có bão, hướng đi của bão mới ngày 1/1/2018